ZAŘÍZENÍ PRO ZASTUPITELSTVA A RADNICE

Hlasovací systém „Ministr

Elektronický hlasovací systém „Ministr“ změní a především usnadní Vaši práci spojenou se zasedáním zastupitelstva atd. Systém mimo jiné automaticky archivuje celý průběh jednání včetně zvukového záznamu. Byl vytvořen na základě analýzy způsobu práce českých orgánů obecní samosprávy a jejich politických zvyklostí a požadavků a je snadno ovladatelný.


Elektronický hlasovací systém „Ministr“ Vám nabízí:

w       ukládání a archivování informací a dat dokumentujících průběh jednání

w       pořízení zvukového záznamu průběhu jednání na pevný disk počítače

w       možnost rychlého vyhledání výsledků konkrétního hlasování včetně jmenovitého výpisu a rovněž dalších potřebných informací

w       vyhledání a přehrání zvukového záznamu projevu daného řečníka v konkrétní diskusi k příslušnému bodu

w       díky elektronické formě výstupních dat umožní a zjednoduší možnost zveřejňování informací na internetu

w       usnadní a urychlí práci zastupitelů, a to jak při hlasování, tak při diskusi

w       hlasování může proběhnout během několika sekund, včetně zaznamenání jmenovitého výpisu jeho výsledků, který je možné ihned po hlasování vytisknout, popř. jej vyhledat kdykoli později

w       při diskusi systém eviduje přihlášky do diskuse, měří čas vystoupení každého řečníka a umožňuje kontrolovat počet a délku příspěvků

w       při použití videoprojekce pro prezentaci výsledků a informací ze systému umožní účastníkům i veřejnosti lepší orientaci v probíhajícím zasedání

Popis systému

Hlasovací systém se připojuje k osobnímu počítači, na kterém je nainstalovaný dodávaný ovládací program HLAS. Pro zobrazení výsledků hlasování a prezencí a průběhu diskuse se používá jeden nebo více monitorů, popř. videodatový projektor.

Hlasovací systém

Hlasovací systém se skládá z příslušného počtu hlasovacích jednotek s kabeláží, centrální jednotky a ovládacího software. Systém pracuje se dvěma obrazovkami, z nichž jedna je pracovní a umožňuje obsluze systém ovládat, a druhá je výstupní, přehledně zobrazující výsledná data – průběh a výsledky hlasování, během diskuse je k dispozici jméno aktuálního řečníka, doba trvání jeho vystoupení a rovněž jména dalších přihlášených do diskuse. Použití dvou rozdílných obrazovek zajišťuje počítač s operačním systémem Windows XP nebo Windows 2000, rozšířený o druhou VGA kartu. Je možné použít notebook, který umožňuje zobrazování druhé obrazovky na výstupu pro externí monitor. Požadavky na parametry použité výpočetní techniky - viz dále.

Systém je koncipovaný jako přenosný, propojení je provedeno plochým telefonním kabelem a konektory RJ 11. Rovněž je možné instalovat stabilní rozvod (pevná kabeláž), přičemž lze využít běžné telefonní zásuvky. Moduly jsou propojeny paralelně s možností páteřního vedení, přičemž do jedné větve je možné zapojit max. 12 modulů. Moduly jsou propojeny s centrální řídící jednotkou hlasovacího systému.

Hlasovací jednotky

Každému účastníkovi jednání s hlasovacím právem je přidělena hlasovací jednotka, jejíž pomocí se hlásí do diskuse a provádí svou volbu během hlasování nebo prezence. Pro možnost využití elektronické přihlášky do diskuse je možné jednotku přidělit rovněž účastníkům jednání bez hlasovacího práva.

Centrální řídící jednotka

Centrální řídící jednotka zabezpečuje přenos dat získaných pomocí hlasovacích jednotek do počítače ke zpracování ovládacím programem. Dodává se jako externí zařízení s vlastním napájením. Propojení s moduly je provedeno plochým telefonním kabelem, propojení se sériovým portem počítače je provedeno standardním sériovým kabelem.

Datový přenos v systému

V systému „Ministr III“ je komunikace od hlasovacích modulů až do PC provedena na bázi hardwarového rozhraní RS485. Každý modul je vybaven mikroprocesorem, takže dochází k ověřování datagramů přímo mezi ovládacím programem a jednotkou a systém je tím odolný proti rušení.

Propojení komponentů hlasovacího systému

Systém je standardně koncipovaný jako přenosný, propojení je provedeno plochým telefonním kabelem a konektory RJ 11. Rovněž je možné instalovat stabilní rozvod (pevná kabeláž), přičemž lze využít běžné telefonní zásuvky, plochý čtyřžilový telefonní kabel a pro páteřní společné rozvody silnější kabel tak, aby pro každou větev byly k dispozici 4 vodiče. Pro zabránění případnému rušení např. ozvučovacího systému je vhodné použít kabel se stíněním. Moduly jsou propojeny paralelně s možností páteřního vedení, přičemž do jedné větve je možné zapojit max. 12 modulů (tj. tak, aby žádný modul nebyl více než dvanáctý od centrální jednotky). Moduly jsou zapojeny nejlépe do čtyř oddělených částí (větví) a propojeny s porty centrální řídící jednotky hlasovacího systému. Moduly zapojené k různým portům jednotky nesmějí být mezi sebou propojeny. Jednotlivé typy zapojení dle níže uvedených schémat lze mezi sebou dále kombinovat. Každý modul je vybaven dvěma zásuvkami RJ a je průchozí. Není nutné zapojovat ho do systému pomocí obou konektorů. Zapojení modulů na jednotlivé odbočky je vhodné především tam, kde je potřeba odpojovat a připojovat moduly bez rozpojení celého systému, popř. moduly přemisťovat.

Ovládací software HLAS verze 3.8

Ovládací program poskytuje možnost elektronického hlasování pomocí hlasovacích jednotek, možnost prezence a řízení diskuse a je vybaven dalšími uživatelskými funkcemi využitelnými jak v průběhu zasedání, tak i později při zpracování dat.

Hlasování

Elektronické hlasování probíhá ve vymezené době, jejíž délka trvání je uživatelsky nastavitelná. Vymezený čas je ohraničen zvukovými znameními. Před hlasováním lze zobrazit text usnesení, který je předmětem hlasování. Během vymezené doby je možné zobrazovat průběžné výsledky hlasování; stejně tak je možné zvolit, že se naopak zobrazí až výsledky konečné (po uplynutí vymezené doby).

Výstupní obrazovka - hlasování

Systém eviduje volby účastníků jednání provedené během doby vymezené pro hlasování, zaznamená a zobrazí jmenovité výsledky hlasování včetně konečných součtů jednotlivých voleb. V systému jsou evidovány nejenom volby Pro, Proti a Zdržel se, ale rovněž i Nehlasoval, Nepřítomen a Omluven. Záznam z hlasování je nejen graficky zobrazen na výstupní obrazovce (tabulka se jmény podbarvenými odpovídajícími barvami), ale je možné ho rovněž v textové formě vytisknout, a to včetně názvu zasedání a bodu, v jehož rámci hlasování proběhlo, textu usnesení a dalších informací. Záznam je také možné zpětně vyhledat v archivu.

Prezence

Pomocí této funkce je možné provést tzv. prezenci, to znamená přehled o tom, kteří účastníci jsou u svých zapnutých hlasovacích jednotek v danou chvíli.

Diskuse

 Systém chronologicky eviduje přihlášky účastníků do diskuse v pořadí, jak se přihlásí stiskem příslušného tlačítka. Umožňuje operativně, podle rozhodnutí předsedajícího, udělit slovo rovněž účastníkovi jednání nepřihlášeného do diskuse, přeskočit při udělování slova v pořadí přihlášených, popř. dát slovo hostu nebo veřejnosti. K jednotlivým bodům jednání lze zadat usnesení (jedno nebo více), které je možné v průběhu diskuse měnit Rovněž je možné během diskuse vkládat nové návrhy usnesení. Zvolený text usnesení se pak zobrazí na výstupní obrazovce jak před rozpravou, tak před hlasováním, a rovněž se exportuje do tiskové sestavy výsledků hlasování.Na výstupní obrazovce je možné zobrazit rovněž jméno zastupitele, hlásícího se s technickou poznámkou. Tyto přihlášky nejsou realizovány elektronicky, obsluha má však možnost jméno hlásícího se zastupitele vložit na výstupní obrazovku ručně.

 Výstupy

 Z každého jednání program může vytvořit textové soubory obsahující výstupy jednotlivá hlasování nebo prezencí a průběh rozprav. Rovněž vytváří soubor s výsledky hlasování, připravený pro import do programu MS Excel a vytvoření databáze. Zde je možné rovněž využít funkci třídění bodů jednání, a tím příslušných hlasování, do tematických okruhů.

Ovládací program dále umožňuje pořídit zvukový záznam z jednání na pevný disk počítače – ten je třeba vybavit zvukovou kartou a k ní připojit výstup z ozvučovacího systému. Ve výsledných zvukových souborech je možné pomocí tohoto ovládacího programu jednoduchým a rychlým způsobem vyhledávat a přehrávat podle potřeby konkrétní projev daného řečníka z požadované diskuse, celou vybranou diskusi apod., a to i ze záznamů z předcházejících zasedání. Přehrávání záznamů může proběhnout okamžitě po jeho pořízení, tj. např. během probíhajícího zasedání. Tento záznam je v elektronické formě.

K jednotlivým bodům jednání je možné zadat více návrhů usnesení, a to jak před zasedáním v rámci přípravy, tak během jednání (např. při diskusi). U každého z těchto návrhů systém eviduje, zda o nich bylo již hlasováno a s jakým výsledkem.

Dále tato verze nabízí možnost zobrazení a exportování grafů, přehledně zobrazujících výsledky hlasování podle jednotlivých politických stran a voleb jejich zastupitelů v daném hlasování.

V této verzi je také obsažena možnost rychlého zobrazení připravených obrazových materiálů v elektronické podobě, tj. např. plánků, fotografií, nákresů apod. na výstupní obrazovku (tedy také projektorem na plátno, je-li začleněn do systému).

 Požadavky na výpočetní techniku

 Pro použití v hlasovacím systému postačí  kancelářský počítač – Pentium, vybavený Windows XP nebo Windows 2000 se sériovým portem COM, ovšem se dvěma VGA výstupy. V případě, že je třeba během jednání tisknout, musí mít počítač port pro připojení tiskárny, tj. LPT nebo USB, a je třeba sestavu doplnit o tiskárnu (doporučujeme barevnou, pro možnost rozlišení tiskových výstupů). Při používání funkce nahrávání zvuku na pevný disk (program HLAS 3.8) doporučujeme zvýšit parametry počítače, především kapacitu RAM a pevného disku, a použít výkonný procesor. Osobní počítač je možné pro použití v systému nahradit notebookem s odpovídajícími parametry a vybaveným buď dvěma rozdílnými VGA výstupy, nebo funkcí zobrazování druhé (tj. jiné) obrazovky na externí monitor.

Signál z první VGA karty počítače slouží pro pracovní monitor obsluhy, k výstupu z druhé VGA karty se připojí monitor pro předsedajícího, popř. lze pomocí videorozbočovače tento signál rozdělit na více zobrazovacích zařízení vč. videodataprojektoru.

 Požadavky na zobrazovací zařízení

 Obrazový výstup z druhé VGA karty s informační obrazovkou je vhodné rozbočit a zobrazovat jednak videodataprojektorem na plátno tak, aby všichni zúčastnění měli přehled o průběhu hlasování nebo diskuse, a jednak na monitoru (monitorech) pro předsedající. Všechna zobrazovací zařízení musí být schopna zobrazit signál v  rozlišení 800x600 bodů. Systém je pak třeba doplnit potřebnou VGA kabeláží. Místo videodatového projektoru lze použít např. sestavu více monitorů rozmístěných tak, aby byl co nejlépe splněn požadavek zobrazování potřebných informací ze systému.

Pro provozování videoprojekce v rámci hlasovacího systému je třeba počítat s dostatečnou VGA kabeláží (propojení PC a rozbočovače, a rozbočovače se zobrazovacími zařízeními – monitory a projektorem).